Plener STKZD 18.05.2019 w Jacht Klubie na Pogorii 3

Plener STKZD 18.05.2019 w Jacht Klubie na Pogorii 3