Statut

STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW KULTURY ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO

STATUT STOWARZYSZENIA 2016r.

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

Art.1
Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia
Dąbrowskiego zwane dalej Stowarzyszeniem.

Art.2
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu swoich członków.

Art. 3
Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej ze
szczególnym uwzględnieniem Zagłębia Dąbrowskiego.
Dla realizacji swoich celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność
poza granicami kraju.
Siedzibą Stowarzyszenia jest Będzin

Art. 4
Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada
osobowość prawną.

Art. 5
Stowarzyszenie może być członkiem Krajowych Stowarzyszeń o takim samym, lub
podobnym programie działania.

Art. 6
Stowarzyszenie może używać pieczęci i odznak wg wzorów zatwierdzonych przez
właściwe organa administracji państwowej.

Art.7
Treść pieczęci, wzory znaków i odznak oraz legitymacji określa Zarząd Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ II
Cele i środki

Art. 8
Celem Stowarzyszenia jest stwarzanie warunków rozwoju kultury oraz jej twórców,
dążenie do powszechnego uznania twórczości artystycznej, jako istotnego nurtu w
działalności człowieka, oraz kształtowanie ideowe zaangażowanych postaw wśród swoich
członków i społeczeństwa.

Do realizacji tego celu Stowarzyszenie organizuje i prowadzi działania pomocowe,
edukacyjne, oświatowe w obszarze kultury, służąc kształtowaniu aktywnych postaw
obywateli wobec działalności kulturalnej, dotychczasowej poprawy jakości życia, oraz
związanych z wypełnianiem obowiązków i honorowaniem praw obywatelskich i realizacji
zasad polityki kulturalnej.

Stowarzyszenie realizuje zadania statutowe kierując się zasadami równoprawności,
szacunku i tolerancji.

Działania statutowe Stowarzyszenia dotyczą:
a) wspierania procesu rozwoju demokracji sektora kultury poprzez promowanie jej
twórców oraz działania na rzecz tworzenia trwałego systemu wspierania i
organizacji wydarzeń kulturalnych ze szczególnym uwzględnieniem tereny
Zagłębia Dąbrowskiego

b) wspieranie rozwoju inicjatyw kulturalnych, kreowania aktywnych postaw
obywatelskich ze szczególnym uwzględnieniem działań zmierzających do
zachowania kultury lokalnej i tożsamości narodowej

c) przeciwdziałanie problemom społecznym, w szczególności bezrobociu wśród
twórców kultury poprzez aktywizację społeczną i rozwój nowoczesnych form
działania w sektorze kultury

d) inicjowania i realizacji programów edukacyjnych i kulturalnych przyczyniających
się do wzrostu zainteresowania działalnością artystyczną, ze szczególnym
uwzględnieniem środowisk młodzieżowych oraz osób starszych

e) wspierania i organizacji współpracy regionalnej, międzyregionalnej,
ogólnopolskiej i międzynarodowej, w tym ze środowiskami polonijnymi,
dotyczącej kultury i programów z zakresu jej kształtowania

Art. 9
Do realizacji powyższego celu Stowarzyszenie zdąża zgodnie z konstytucyjnymi
zasadami ustrojowymi i obowiązującym porządkiem prawnym przez:

a) pomoc w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i doskonalenia warsztatu
twórczego członków Stowarzyszenia

b) wspieranie organizacyjne i finansowe inicjatyw twórczych członków
Stowarzyszenia

c) prowadzenie działalności popularyzacyjnej: spotkania autorskie, odczyty,
konkursy literackie i plastyczne członków Stowarzyszenia

d) prowadzenie działalności wydawniczej propagującej twórczość członków
Stowarzyszenia

e) organizowanie imprez, koncertów i przedstawień teatralnych, wystaw,
happeningów, wernisaży i innych wydarzeń kulturalnych o treściach
odpowiadających celom statutowym Stowarzyszenia w ramach pracy społecznej
członków, oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami w tym zakresie

f) współdziałanie ze stowarzyszeniami jak też z zespołami amatorskimi ruchu
artystycznego, organizowanie szkoleń, konferencji, warsztatów, plenerów i innych
działań mających na celu wzrost kultury, jak też w miarę możliwości
samofinansowana, powoływania własnych zespołów artystycznych w ramach
sekcji Stowarzyszenia

g) współdziałanie ze stowarzyszeniami twórczymi różnych środowisk, placówkami
kulturalnymi, naukowymi, wydawnictwami, a także organizacjami społecznymi na
rzecz doskonalenia warsztatu twórczego i upowszechniania dorobku twórczego
członków Stowarzyszenia oraz współpracę z innymi podmiotami, w szczególności
z administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji
celów statutowych

h) inicjowanie i popularyzowanie uczestnictwa członków Stowarzyszenia w
konkurach, wystawach, przeglądach i festiwalach dorobku twórczego
organizowanych przez Stowarzyszenie, jak też innego stowarzyszenia kulturalne w
kraju i realizację własnych projektów dotyczących działań na rzecz rozwoju
sektora kultury

i) upowszechnianie kultury wśród członków Stowarzyszenia przez rodzaje
twórczości we własnym środowisku pracy i wśród szerokich rzesz uczestników
imprez organizowanych przez Stowarzyszenie

j) współpracę z redakcjami gazet, czasopism, radia i telewizji, zespołami filmowymi,
teatralnymi i innymi zawodowymi instytucjami artystycznymi w celu uzyskania
możliwości prezentowania dorobku twórczego członków Stowarzyszenia

k)działanie na rzecz osób niepełnosprawnych

R O Z D Z I A Ł III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

Art. 10

Członkowie STK dzielą się na :
Zwyczajnych
Wspierających
Honorowych

I. Członkowie zwyczajni

Art. 11
Członkami zwyczajnymi STK są osoby pełnoletnie które:

1.Zgłosiły pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia.

2.Akceptują wartości kultury i sztuki oraz pragną twórczo przyczynić
się do jej dalszego rozwoju.

3.Akceptują treść i postanowienia zawarte w Statucie Stowarzyszenia.

4.Wyraziły wolę realizacji uchwał oraz rezolucji właściwych organów
Stowarzyszenia .

5.Zostały przyjęte uchwałą Zarządu STK na podstawie opinii Koła,
Klubu lub sekcji.

Art. 12
Każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do :

1.Uczestniczenia w Walnym Zebraniu oraz składania na nim wniosków.

2.Uczestniczenia w pracach odpowiednich Klubów, lub sekcji twórczych w zależności od zainteresowania lub terytorialności.

4.Uczestniczenia poprzez swoich przedstawicieli w zarządzaniu Stowarzyszeniem, wybieranych do stosownych organów STK.

5.Korzystania z pomocy programowej i organizacyjnej oraz wszelkich ulg i udogodnień zapewnionych przez Stowarzyszenie.

6.Zgłaszania postulatów i wniosków wobec organów i władz Stowarzyszenia.

7.Noszenia odznak i używania legitymacji Stowarzyszenia.

8.Biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

Art. 13
Do obowiązków członków zwyczajnych należy:

1.Przestrzeganie zapisów statutowych, uchwał i rezolucji właściwych organów Stowarzyszenia.

2.Branie czynnego udziału w działalności organów STK oraz wybranych kół i klubów a także realizacja programów STK ustalonych w uchwałach bądź rezolucjach jak również uczestnictwo w imprezach i przeglądach dorobku artystycznego.

3.Popieranie działalności Stowarzyszenia w granicach swych możliwości.

4.Propagowanie haseł i idei Stowarzyszenia oraz zjednywanie mu członków i sympatyków.

5.Regularne opłacanie składek członkowskich i innych należności finansowych.

II. Członkowie wspierający

Art. 14
1.Członkami wspierającymi Stowarzyszenie mogą być osoby prawne, zainteresowane lub współdziałające w rozwoju kultury i sztuki.

2.Przyjęcie w poczet członków wspierających następuje na podstawie uchwały Zarządu STK na wniosek zainteresowanego.

Art. 15
Członkowie wspierający mają prawo:

1.Brać udział, poprzez swych przedstawicieli, z głosem doradczym w Walnym Zebraniu.

2 Zgłaszać postulaty oraz wnioski wobec Zarządu STK.

Art. 16
Do obowiązków członków wspierających należy:

1.Wspomaganie Zarządu STK w realizacji jego statutowych celów.

2.Przestrzeganie Statutu Stowarzyszenia.

III. Członkowie honorowi

Art. 17
1.Członkami honorowymi Stowarzyszenia są osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla rozwoju i propagowania działalności twórczej STK.

2.Godność członka honorowego jest nadawana przez Zarząd Stowarzyszenia na wniosek Kół, klubów i sekcji Stowarzyszenia.

Art. 18
1.Członkowie honorowi mają prawo do udziału z głosem doradczym w Walnych Zebraniach.

Art. 19
1. Każdy rodzaj członkostwa wygasa wskutek:

a) Wystąpienia ze Stowarzyszenia na pisemny lub ustny wniosek członka STK.

b) Skreślenia z listy członków STK w razie rażącego nie uczestniczenia w realizacji programu Stowarzyszenia, jego zadań statutowych oraz uchwał i rezolucji.

c) Rozwiązania Stowarzyszenia.

2. Poza tym członkostwo zwyczajne i honorowe może wygasnąć wskutek:
a) Skreślenia z listy członków uchwałą właściwego organu Stowarzyszenia, za zaleganie ze składkami przez okres 6-ciu miesięcy, po uprzednim pisemnym wezwaniu do zapłaty.

b) Wykluczenia uchwałą właściwego organu za działalność na szkodę STK.

c) Utraty zdolności do czynności prawnych.

d) Śmierci członka STK.

Art. 20
1.Decyzja o pozbawieniu członkostwa w każdym przypadku wymaga uchwały Zarządu STK.

2.Pozbawionemu członkostwa przysługuje prawo wniesienia odwołania, w drodze pisemnej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały, do Walnego Zebrania.

3.Decyzja o pozbawieniu członkostwa nie podlega zaskarżeniu do Sądów Powszechnych.

ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia

a) Walne Zgromadzenie Członków

b) Zarząd Stowarzyszenia

c) Komisja Rewizyjna

d) Sąd Koleżeński

Walne Zgromadzenie Członków

Art. 21
Walne Zgromadzenie Członków jest najważniejszą władzą Stowarzyszenia.
Może być zwyczajne i nadzwyczajne.

Art. 22
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd raz w roku, nie
później jednak niż do 30 czerwca.

2. Do kompetencji Zwyczajnego Zgromadzenia Członków należy:

a) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i ich ocena

b) wysłuchanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej

c) rozpatrywanie i zatwierdzanie budżetu oraz programu pracy

Stowarzyszenia na następny rok
d) zmiana statutu

e) wybór władz Stowarzyszenia

f) rozstrzyganie wniosków w sprawach majątku Stowarzyszenia

g) rozpatrywanie decyzji i wniosków odwoławczych członków

h) ustalenie wysokości wpisowego i składki członkowskiej

i) zatwierdzenie regulaminu Zarządu i Sądu Koleżeńskiego

j) decydowanie o tych wszystkich sprawach, w których statut nie upoważnia
innych organów Stowarzyszenia

k) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia

Art. 23
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane:

a) na podstawie uchwały Zarządu

b) na żądanie Komisji Rewizyjnej

c) na pisemne żądanie przynajmniej 1/5 części ogółu członków

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków załatwia tylko te sprawy dla

których zostało zwołane

3. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków w terminie jednego

miesiąca od dnia otrzymania żądania lub podjęcia uchwały

Art. 24
Pisemne lub mailowe lub telefoniczne zawiadomienie członków z podaniem miejsca, terminu i porządku obrad każdego Walnego Zgromadzenia rozsyła Zarząd co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Art. 25
Walne Zgromadzenie jest władne do podejmowania uchwały w pierwszym terminie
przy obecności przynajmniej ½ członków, a w drugim terminie bez względu na ilość
członków

Art. 26
1. Uchwały na Walnym Zgromadzeniu zapadają zwykłą większością głosów

2. Sprawy zmiany statutu i rozwiązania Stowarzyszenia wymagają 2/3 głosów

obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

Art. 27
Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne, wybór władz Stowarzyszenia
odbywa się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

Zarząd Stowarzyszenia

Art. 28
Zarząd składa się z dwóch do pięciu członków, w tym z Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika wybranych przez Walne Zgromadzenie na okres 3 lat.
Ustępujący członkowie Zarządu mogą być wybierani ponownie.

Art. 29
Zarząd Stowarzyszenia powinien ukonstytuować się w ciągu 7 dni od dnia wyborów.
W razie ustąpienia któregokolwiek z członków Zarządu w czasie kadencji- wchodzi w skład
Zarządu w trybie kolejności jeden z trzech wybranych przez Walne Zgromadzenie- zastępców
członków.

Art. 30
Do zakresu działania Zarządu należy:

a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz

b) kierowanie sprawami Stowarzyszenia

c) realizowanie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków

d) zwoływanie Walnych Zgromadzeń

e) sporządzanie sprawozdań rocznych, budżetów, bilansów, oraz

przedkładanie ich Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia

f) przyjmowanie, wykluczanie i skreślanie członków. Administracja
majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zgodnie z przepisami prawnymi
oraz zatwierdzonym budżetem przez Walne Zgromadzenie

g) przyjmowanie względnie zwalnianie pracowników Stowarzyszenia

h) powoływanie i rozwiązywanie sekcji, ustalanie regulaminu pracy,
nadzorowanie ich pracy i planowanie zebrań Zarządu nie rzadziej niż raz na
kwartał

Art. 31
Uchwały Zarządu zapadają zwykła większością głosów, przy obecności najmniej ½
członków Zarządu.

Komisja Rewizyjna

Art. 32
Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, 2 członków wybranych przez
Walne Zgromadzenie na okres 3 lat kadencji.

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

a) nie są członkami Zarządu, ani nie pozostają z nimi w stosunku
pokrewieństwa

b) nie są pracownikami Stowarzyszenia podległymi Zarządowi

c) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej

W razie ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji- wchodzi w
trybie kolejności jeden z 2 wybranych zastępców.

Art. 33
Komisja Rewizyjna czuwa nad działalnością Ma ona prawo dokonywania swych
czynności w każdym czasie, a obowiązkiem jej, jest przynajmniej raz w roku sprawdzić
wszystkie księgi, dokumenty i stan majątkowy Stowarzyszenia, oraz przestrzeganie przepisów
statutu i obowiązującego prawa o stowarzyszeniach.

Sąd Koleżeński

Art. 34
Sąd Koleżeński składa się z 3 członków wybranych na Walnym Zgromadzeniu
Stowarzyszenia na okres 3 lat.

W razie ustąpienia członka, względnie niemożności pełnienia obowiązków wchodzi
trybem kolejności jeden z dwóch zastępców członków.

Art. 35
Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy załatwianie sporów powstałych między
członkami wynikających w obrębie Stowarzyszenia w związku z jego działalnością.
Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo wniesienia odwołania do
Walnego Zgromadzenia Członków, w ciągu 2 tygodni od otrzymania orzeczenia Sądu.

Art. 36
Sąd Koleżeński ma prawo orzekania następujących kar:

a) upomnienia

b) nagany na piśmie

c) nagany na piśmie z powiadomieniem wszystkich członków Stowarzyszenia

d) zawieszenie w prawach członka Stowarzyszenia

ROZDZIAŁ V
Majątek Stowarzyszenia

Art. 37
Majątek Stowarzyszenia stanowią:

a) składki członkowskie i wpisowe nowoprzyjętych członków

b) dochody z działalności statutowej

c) darowizny i dotacje na rzecz Stowarzyszenia

d) wpływy z innej działalności, na którą Stowarzyszenie otrzyma osobne
pozwolenie odpowiednich władz, organów administracji samorządowej i
państwowej

Art. 38
1. Oświadczenie w sprawach majątkowych i finansowych w imieniu Stowarzyszenia
składają dwie osoby: Prezes lub Wiceprezes wraz z innym członkiem Zarządu.

2. Dla ważności pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy: Prezesa
lub jego Zastępcy, Sekretarza, a w sprawach finansowych Skarbnika, w szczególnych przypadkach inni członkowie upoważnieni przez Zarząd.

Art. 39
1. Majątek Stowarzyszenia nie może być przeznaczony na udzielanie pożyczek lub
zabezpieczenie zobowiązań majątkiem organizacji dla osób fizycznych oraz
organizacji i innych podmiotów, którymi zarządzają osoby bliskie osobom
zarządzającym Stowarzyszeniem.

2. Majątek Stowarzyszenia nie może być wykorzystywany lub przekazywany na
rzecz członków, członków organów lub pracowników, oraz innych osób bliskich,
na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich. W szczególności jeżeli
przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych zasadach.

3. Z majątku Stowarzyszenia nie można dokonywać zakupów na szczególnych
zasadach towarów, lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej
organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

ROZDZIAŁ VI

Art. 40

1. Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego
Zgromadzenia Członków podjętej większością 2/3 głosów członków Walnego
Zgromadzenia.

2. W razie podjęcia przez Walne Zgromadzenie Członków uchwały o rozwiązaniu
Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków decyduje o przeznaczeniu
majątku Stowarzyszenia i powołuje Komisję Likwidacyjną.

3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia
wymaga zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną.
Będzin, 29 styczeń 1994r. ze zmianami z 29 stycznia 2008r.
Zmiany nastąpiły w Art. 3, Art. 8, Art. 9, Art. 15, Art. 23, Art. 25, Art. 32.__

R O Z D Z I A Ł VII

Nagrody

Art. 41

Za szczególne osiągnięcia w rozwoju ruchu STK i realizacji jego zadań programowych oraz wybitne osiągnięcia w pracy twórczej Zarząd Stowarzyszenia na wniosek klubów lub innych instytucji może przyznawać wyróżnienia i nagrody własne lub występować do odpowiednich organów państwowych o przyznanie odznaczeń i nagród dla działaczy i członków STK.

1.Ustanowienia wyróżnień i nagród Stowarzyszenia oraz zatwierdzenia regulaminu określającego zasady i tryb ich przyznawania wymagają uchwały Walnego Zebrania.

2.Walne Zebranie może przekazać w/w uprawnienia Zarządowi w okresie między Walnymi Zebraniami

3.Wnioski w sprawie wystąpienia o odznaczenia i nagrody państwowe dla działaczy i członków STK opracowuje Zarząd Stowarzyszenia.

R O Z D Z I A Ł VIII

Art.42

1. Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego
Zgromadzenia Członków podjętej większością 2/3 głosów członków Walnego
Zgromadzenia.

2. W razie podjęcia przez Walne Zgromadzenie Członków uchwały o rozwiązaniu
Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków decyduje o przeznaczeniu
majątku Stowarzyszenia i powołuje Komisję Likwidacyjną.

3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia
wymaga zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną.

Będzin, 21.11.2017r.